Zmiany w prawie pracy od 2017 roku

Polski prawodawca przyzwyczaił wszystkich, że zmiany w prawie wprowadza bardzo często. Rok 2017 przynosi ich jednak nad wyraz wiele. Ja jednak chciałbym skupić się na zmianach w prawie Pracy.

Najważniejszymi zmianami, wpływającymi na grubość portfeli pracowników i prawodawców są:

  1. Wzrost wynagrodzenia za pracę do kwoty 2000 zł brutto;

  2. Wprowadzenie minimalnej godzinowej stawki dla zleceniobiorców;

  3. Wszyscy pracownicy niezależnie od stażu pracy będą mieli prawo do 100 % minimalnego wynagrodzenia;

Od 1 stycznia 2017r. następuje kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia brutto. W 2017 zostało ono ustalona na kwotę 2000 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że płaca minimalna wzrośnie o 8 proc. (150 zł). Kwota ta stanowi 47,04 pkt. proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej. Jeśli chodzi o ta najbardziej interesująca pracowników informację kwota netto minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (na rękę) wynosi 1459 zł.

W sytuacji zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, płaca minimalna jest proporcjonalna do tego wymiaru. W przypadku zatrudnienia na 1/2 etatu pracownik otrzyma pensję w wysokości 1000 zł brutto.

Co ciekawe pierwotnie płaca minimalna w 2017 roku miała wynosić 1860 lub 1920 zł brutto. Jednak Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca 2016 r. zdecydowała i przyjęła propozycję podniesienia tej kwoty do poziomu 2000 zł.

Z dniem 1 stycznia 2017 obowiązuje również minimalna stawka godzinowa. Jej wysokość jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, które jak wcześniej wspomniano wynosi 2000 zł i została ustalona na kwotę 13 zł.

Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do umów, o których mowa w art. 734 (zlecenie) i art. 750 (umów do których stosuje się przepisy o zleceniu) kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Minimalna stawka godzinowa ma obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia – według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

Stawka godzinowa nie będzie dotyczyła  osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i równocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne.

Trzecią zmianą wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku jest zniesienie możliwości wypłacania 80 proc. płacy minimalnej osobom podejmującym pierwszą pracę. Oznacza to, że nikt w Polsce, jeśli jest zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat, nie będzie teraz zarabiał poniżej minimalnego wynagrodzenia.

Zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia to oczywiście nie tylko wzrost zarobków pracowników, ale także wzrost kosztów ponoszonych przez pracodawców. W końcu to oni z własnej kieszeni wypłacają pensje swoich podwładnych. Należy podkreślić, że samo wynagrodzenie stanowi jedynie 60% wydatków jakie ponosi pracodawca zatrudniając pracownika w oparciu o umowę o pracę. Pozostałe wydatki to ubezpieczenia społeczne i podatek.

Minimalna wysokość składek do ZUS, jaką zapłaci w 2017 roku pracodawca przy zatrudnieniu pracownika na cały etat w oparciu o umowę o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu wynosi:

  • składka emerytalna: 2 000 zł  × 9,76 % = 195,20 zł

  • składka rentowa: 2 000 zł × 6,50 % = 130,00 zł

  • składka wypadkowa: 2 000 zł × 1,80 % = 36,00 zł

  • składka na FP: 2 000 zł × 2,45 % = 49,00zł

  • składka na FGŚP: 2 000 zł × 0,10 % = 2,00 zł

W sumie składki do ZUS finansowane przez pracodawcę wyniosą 412,20 zł, a koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy to 2 412, 20 zł.

Od wynagrodzenia pracownika pracodawca musi jeszcze odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, według stawki 18 proc. Podstawą opodatkowania jest kwota 1615 zł, a podatek według stawki 18 proc. to kwota 111 zł zaliczki odprowadzanej do Urzędu Skarbowego.

2017-02-12T19:38:29+00:00

About the Author:

Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i spółek handlowych.

Leave A Comment