Wypowiadanie umowy i okresy wypowiedzenia w umowach o pracę

Rynek pracy bardzo się zmienił i rozwinął w ostatnich latach. Polacy stali się bardziej mobilni i coraz częściej zmieniają miejsce zamieszkania, pracy. Rzadkością są, częste wcześniej sytuację, że ktoś przez wiele lat pracuje w jednym miejscu.

Każdy kto pracował/ pracuje spotka lub spotkał się z wypowiedzeniem umowy o pracę. Są to sytuacje jak ta wskazana wyżej, zmieniamy pracę, bo się przeprowadzamy, kiedy indziej dostaliśmy lepszą ofertę pracy, a innym razem pracownika spotyka nieprzyjemna sytuacja i pracodawcy musi wypowiedzieć umowę o pracę.

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna (oświadczenie woli) , które skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę po upłynięciu okresu wypowiedzenia. Może zostać dokonana przez każdą stronę (pracownika lub pracodawcę) umowy, w sytuacji gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Na początku warto wskazać jakie rodzaje umów o pracę wskazuje kodeks pracy. Rozróżniamy następujące rodzaje umów o pracę:

  • na okres próbny,

  • na czas określony,

  • na czas nieokreślony.

Rok 2016 przyniósł kilka zmian związanych z wypowiadaniem umowy o pracę. 22 lutego 2016 weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, zrównująca okresy wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony oraz na zastępstwo.

Okresy wypowiedzenia uzależnione są od stażu pracy ( po zmianach ):

  1. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy i nie była to umowa na okres próbny, a sama umowa miała charakter terminowy np. na dwa lata, to jego okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

  2. Jeżeli pracownik był zatrudniony u jednego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, to jego okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

  3. Pracownik zatrudniony u jednego pracodawcy co najmniej 3 lata, ma 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

Inne terminy wypowiedzeń dotyczą umowy na czas próbny. Jako że umowę na czas próbny zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia na okres nieprzekraczający 3 miesięcy okresy wypowiedzenia są krótsze i wynoszą:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Sposoby rozwiązywania umowy o pracę

Umowę o pracę rozwiązuje się poprzez oświadczenie woli zainteresowanej strony i można to zrobić na różne sposoby. Przede wszystkim umowę o pracę wypowiada się w formie pisemnej. Dokument może być dostarczony nie tylko bezpośrednio, lecz także pocztą. W przypadku sporu z pracodawcą łatwiej będzie udowodnić, że pracodawca miał możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia. Po za tym umowa może być wypowiedziana ustnie, w tym również telefonicznie, a także za pośrednictwem innych środków przekazu, jak np. faksem, poprzez wiadomości SMS, bądź mailowo.

Kiedy umowa o pracę jest rozwiązana ?

Umowa o pracę nie rozwiązuje się w momencie złożenia oświadczenia woli. Od momentu złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do dnia w którym staje się ona rozwiązaną mija zwykle więcej czasu niż było to przedstawione w punktach wyżej. Jest to spowodowane tym że, okres wypowiedzenia musi być zakończony w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Z końcem tygodnia rozwiązywane są umowy pracowników, którym przysługuje trzy dniowy, tygodniowy lub dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Na koniec miesiąca tym, których okres wypowiedzenia wynosi miesiąc lub trzy miesiące.

2017-02-06T22:12:57+00:00

About the Author:

Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i spółek handlowych.

Leave A Comment