Czy pracodawca ma prawo decydować o wyglądzie swoich pracowników?

Podobno „nie szata zdobi człowieka”, ale „jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Coraz częściej firmy wprowadzają w swoich firmach dress code, czyli zasady ubioru, makijażu, uczesania swoich podwładnych. Czy pracodawca ma prawo ograniczać wolność swoich pracowników, narzucać przyjęte przez niego zasady dotyczące ubioru i ingerować w ich wygląd pracowników?

Podstawy

Stosunek pracy to więź między pracownikiem a pracodawcą, która wyróżnia się pewnymi cechami. Jedną z najważniejszych jego cech jest podporządkowanie, a więc wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy. Podmiot zatrudniający określa czas, miejsce i sposób wykonania pracy, wydaje polecenia dotyczące sposobu realizowania powierzonych zadań, a pracownik jest zobowiązany do zastosowania się do jego wytycznych w tym zakresie.

Ale czy to oznacza, ze pracodawca ma prawo decydować również o tym, jak pracownicy wyglądają, jakie noszą ubrania, czy tez na jaki kolor malują paznokcie?

Interes pracodawcy

Na to pytanie, mimo iż kodeks pracy nie reguluje dress code’u wprost, należy odpowiedzieć twierdząco. Po pierwsze odpowiedni strój może być istotny dla pracodawcy z punktu widzenia jego interesów, ponieważ stosowny strój może być istotny dla firmy z uwagi na kontakt z klientami oraz budowanie z nimi relacji biznesowych. Wygląd pracowników może przyczynić się do budowania prestiżu i podnosić wiarygodność pracodawcy w oczach kontrahentów, może mieć na celu zapewnienie jednolitych standardów. Da przykładu- sportowcy wyczynowi będą zobowiązani do utrzymania określonej wagi po to, aby móc osiągać  jak najlepsze wyniki. Spawacze będą zobowiązani do noszenia specjalnych masek ochronnych, aby uniknąć oparzeń lub ujętego w uszkodzenia wzroku.

dress code, miejsce pracy, prawo pracy

Czy zawsze stosujesz zasady dress code’u?

Obowiązek dbałości o zakład pracy

Po drugie można jednoznacznie wskazać, iż przestrzeganie przyjętego w zakładzie pracy dress code’u będzie stanowiło realizację obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, wyrażonego w art. 100§2 pkt 4 Kodeksu Pracy. Należy pamiętać, iż obowiązek ten obejmuje zarówno dbałość o sferę majątkową zakładu pracy, czyli dbałość o jego mienie, ale także nakłada obowiązek troski o jego wartości niematerialne takie jak dobre imię, budowanie renomy firmy i zaufania do pracodawcy jako rzetelnego partnera biznesowego.

Obowiązki BHP

Po trzecie obowiązek noszenia określonego stroju może być konsekwencją przepisów dotyczących obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownik zatem będzie zobowiązany do stosowania środków ochrony zbiorowej, a także do stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Pracodawca realizując ciążący na nim obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinien dostarczyć pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie spełniające wymagania określone w Polskich Normach w sytuacji, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu lub gdy gdy wymagają tego względy sanitarne, technologiczne lub bhp.

Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy bez zastosowania w/w środków ochrony, jeżeli są one wymagane na danym stanowisku pracy. Można zatem stwierdzić, że pracodawca ma prawo ingerencji w wygląd pracowników z uwagi na konieczność ochrony ich zdrowia i życia.

dress code, prawo pray, zasady ubioru

Czasem odpowiedni strój ratuje życie.

Zawód

Na koniec można wskazać, iż obowiązek noszenia określonego stroju będzie determinowany wykonywaniem określanego zawodu. Przykładowo sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni są zobowiązani do noszenia togi podczas rozpraw, co wynika bezpośrednio z przepisów ustawy  z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych. Niewątpliwie strojem służbowym związanym z wykonywaniem określonego zawodu jest mundur, który noszą policjanci, żołnierze, strażnicy miejscy, ale też np. leśnicy, górnicy.

To jak to w końcu jest?

Wygląd pracowników w miejscu pracy nie jest kwestią dowolną i pracodawca ma prawo narzucać pracownikom wytyczne dotyczące sposobu ubierania się. Mimo, iż kodeks pracy nie formułuje bezpośrednio obowiązku przestrzegania dress code’u w miejscu pracy, nie oznacza to, że brak jest reguł, które normują obowiązki pracowników w tym zakresie.

2018-01-15T18:25:33+00:00

About the Author: