Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej

Majątek otrzymany przez akcjonariusza, będącego spółką kapitałową z tytułu likwidacji spółki komandytowo – akcyjnej, a powstanie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy otrzymanie przez akcjonariusza, będącego spółką kapitałową, środków pieniężnych lub innych niż środki pieniężne składników majątku spółki komandytowo – akcyjnej z tytułu jej likwidacji, spowoduje po stronie akcjonariusza przychodu do opodatkowania?

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki, niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki (pkt 3a lit. a) oraz wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki.

Przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku, ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa (przepisy art. 14 ust. 1 -3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio), natomiast w przypadku spłaty otrzymanej wierzytelności należy wziąć pod uwagę przychód uzyskany z tej spłaty.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 408/13 „wykładnia językowa przedmiotowych przepisów prowadzi do jednoznacznego wniosku, że mają one zastosowanie do wszystkich wspólników spółek, niebędących osobami prawnymi. Brak jest jakichkolwiek podstaw do wyłączenia z zakresu podmiotowego omawianego przepisu akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.”

Photo by Bram Naus on Unsplash

W ocenie Sądu wskazane powyżej przepisy art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są sformułowane w sposób jednoznaczny albowiem nie zawierają pojęć nieostrych oraz nie ustanawiają ani nie odsyłają do innych warunków pozwalających na ich zastosowanie. Wszak, w orzecznictwie od dawna utrzymuje się linia orzecznicza, zgodnie z którą przepisy prawa podatkowego powinny być interpretowane zgodnie z ich znaczeniem językowym, w szczególności jeśli dotyczą ulg i zwolnień podatkowych. Sądy wskazują, iż ustanowione przez ustawodawcę ulgi i zwolnienia nie powinny być w procesie wykładni ani rozszerzane ani zawężane.

Biorąc powyższe pod uwagę, otrzymanie przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej z tytułu likwidacji spółki środków pieniężnych, innych składników majątku, spłaty wierzytelności pożyczek oraz spłaty wierzytelności np. ze sprzedaży nieruchomości nie spowoduje po jej stronie przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż w takiej sytuacji zastosowanie znajdą wyraźne i jednoznaczne przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a oraz art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

2018-02-19T22:47:44+00:00

About the Author: