Kontrakt menedżerski czy umowa o pracę?

Dylemat pomiędzy umową o pracę, a kontraktem menadżerskim jest wyborem przed którym stoją osoby zaliczające się do tzw. kadry kierowniczej i zarządzającej jak i przedsiębiorców którzy ich zatrudniają. Czym w takim razie jest i czym różni się kontrakt menadżerski od umowy o pracę.

Kontrakt menadżerski, zwany czasem kontraktem o zarządzanie jest typem zatrudnienia, który nie jest jeszcze rozpowszechnionym typem zatrudnienia. Nie jest on umową o pracę z tego też względu nie podlega on ochronie, ale nie jest też ograniczony przez sztywne ramy określone w kodeksie pracy. Jest to umowa cywilnoprawna z tego powodu, w sytuacjach spraw spornych są nie są one rozwiązywane przez sąd pracy.

Wszystkie kwestie, które nie zostaną szczegółowo zawarte w umowie rodzące nieporozumienia lub spory podlegają ocenie prawa cywilnego i zastosowanie do nich ma kodeks cywilny, bardzo ważne dlatego jest dobre zabezpieczenie swoich interesów. Należy dodać, że jest umowa ta należy do umów nienazwanych (nieuregulowanych przez ustawodawcę) co oznacza, że nie jest też bezpośrednio uregulowana w kodeksie cywilnym.

Podstawą prawną dla kontraktu menadżerskiego jest artykuł 353¹ kodeksu cywilnego. Artykuł ten brzmi następująco:

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”

Właśnie dlatego ostateczny charakter i jego poszczególne elementy zależą głównie od podpisujących go stron i ich wzajemnych negocjacji.

Przedmiotem umowy menadżerskiej jest odpłatne zarządzanie przedsiębiorstwem. Stronami są menadżer przyjmujący zlecenie i za wynagrodzeniem zobowiązuje się do kierowania przedsiębiorstwem i stałego zarządzania nim w imieniu zleceniodawcy (przedsiębiorcy) i na jego rzecz. Kontrakt menadżerski najczęściej jest określany jako umowa starannego działania. Jak wcześniej wspomniano zastosowanie ma tutaj zasada swobody umów, podlega jej ten stosunek i ze względu na to strony mogą swobodnie, zgodnie ze swoją wspólną wolną taki stosunek kształtować, a jedynym ograniczeniem jest by postanowienia umowy nie były sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie sprzeciwiały się właściwości danego stosunku prawnego, a także zasadom współżycia społecznego.

Elementami, które charakteryzują umowę by można było jak określić jako kontrakt menadżerski są przedmiot umowy, obowiązki stron, szczegółowo określone obowiązki zarządzającego, które wykonuje dla zlecającego, zakres obowiązków i uprawnień związanych ze stanowiskiem oraz ocena ich efektywności, cel kontraktu. Bardzo często dodawane są także klauzule poufności w czasie trwania i po ustaniu kontraktu, a także zakaz konkurencji.

Plusy i minusy kontraktu menadżerskiego.

Kontrakt menadżerski niewątpliwie zawiera wiele zalet dla podejmującego zlecenie. Do nich możemy zaliczyć:

  • brak normowanego czasu pracy,

  • brak podporządkowania, niezależność,

  • większa swoboda i samodzielność w dokonywaniu codziennych zadań i decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

  • indywidualna treść kontraktu zależna od pozycji negocjacyjnej menadżera,

  • prawa majątkowe do wszystkich utworów wykonanych w trakcie pracy w czasie trwania kontraktu menadżerskiego pozostają własnością menadżera.

Do minusów zaliczyć można:

  • brak normowanego czasu pracy ?! (zarządzający nie może domagać się wypłaty nadgodzin ponieważ nie istnieje ograniczenie, że wykonywane zadania muszą zmieścić się w 5 dniowym, 40 godzinnym tygodniu pracy, wszystko zależy od nałożonych zadań),

  • słabsza ochrona zatrudnionego niż ta która wynika ze stosunku pracy,

  • zatrudniony odpowiada za szkodę wyrządzoną zatrudniającemu przedsiębiorcy całym swoim majątkiem bez ograniczenia kwotowego,

  • umowa może być wypowiedziana w każdym momencie.

Jakie korzyści z podpisania kontraktu menadżerskiego wynikają dla przedsiębiorcy ?

Pracodawca podpisując z menadżerem umowę może w każdej chwili zerwać kontrakt, ze względu na to, że nie jest to umowa o pracę to nie ma urlopu, płatnego chorobowego czy składek ZUS, dzięki tym niższym kosztom pracy oszczędza pieniądze. Ze względu na limitowany czas pracy, pracodawca nie jest związany żadnymi roszczeniami dotyczącymi wypłaty nadgodzin.

Jak widać kontrakt menadżerski skrywa w sobie i zalety i wady, od indywidualnych czynników zależy czy jest on opłacalny dla pracownika czy pracodawcy.

Temat nie został wyczerpany, dlatego pozwolę sobie do niego wrócić w innym artykule.

2017-01-29T23:29:06+00:00

About the Author:

Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i spółek handlowych.

Leave A Comment