Jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najbardziej korzystna? Cz. II

W poprzednim artykule opisałem najważniejsze zalety i wady dwóch form opodatkowania – karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pora zatem przyjrzeć się także pozostałym, a więc opodatkowaniu według skali podatkowej oraz opodatkowaniu podatkiem liniowym.Wspomnę także w skrócie o ciekawych możliwościach, o których warto pamiętać przy rozliczaniu swoich dochodów, a więc o rozliczaniu podatku wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Na końcu na przykładzie pokażę, jak kształtuje się wysokość podatku według trzech form opodatkowania, co ułatwi zrozumienie tego mechanizmu.

Skala podatkowa

Zanim wskażę wady i zalety formy opodatkowania według zasad ogólnych, wyjaśnię w jaki sposób obliczany jest podatek. Skala podatkowa bowiem to inaczej wzór, według którego określa się wysokość podatku. Przedstawia się on następująco:

Przy skali podatkowej istnieje także kwota zmniejszająca podatek:

Nie jest to tak skomplikowane jak się wydaje – przykładowo: jeżeli dochód z działalności gospodarczej wynosi 80 000zł, to podatek będzie wynosił 18% pomniejszony o kwotę 556,02zł.

To co jest ogromnym atutem opodatkowania dochodów według skali podatkowej, a czego brakowało przy karcie podatkowej i ryczałcie, jest możliwość potrącania kosztów uzyskania przychodów, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia także wymiaru podatku. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodu. Niestety to podatnik, jeżeli będzie chciał zaliczyć dany wydatek do kosztów, będzie musiał wykazać związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem uzyskanym z działalności. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wiele rzeczy, które wydatnie pomniejszą nasz dochód, np. lokal, utrzymanie i wyposażenie lokalu (czynsz, media), odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, zakup towarów handlowych itp.

Kolejną zaletą tej formy opodatkowania to możliwość skorzystania z pełnego katalogu ulg podatkowych, m.in. z odliczenia od dochodu darowizn czy odliczenia od podatku ulgi rodzinnej (na marginesie można w tym miejscu wspomnieć, że popularne „500+” jest zwolnione z podatku dochodowego).

Przysługujące odliczenia są szczególnym atutem opodatkowania na zasadach ogólnych i są szczególnie wyraźne w stosunku do podatku liniowego. Katalog odliczeń dla skali podatkowej oraz ryczałtu bowiem jest dość szeroki – od dochodu będzie można odliczyć m.in. składkę na ubezpieczenie zdrowotne, straty za lata ubiegłe, składki na ubezpieczenia społeczne, darowizny, ulgę rehabilitacyjną.

I wreszcie ważnym również argumentem za opodatkowaniem według zasad ogólnych (skali podatkowej) jest możliwość rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dzięki tym mechanizmom można również obniżyć wymiar podatku, ponieważ przy wspólnym opodatkowaniu małżonków podatek ustala się w podwójnej wysokości od połowy sumy dochodów obojga małżonków. Kiedy to się najbardziej opłaca? Między innymi w sytuacji, w której jedno z nich nie osiągnęło żadnych dochodów lub ich wysokość nie powoduje powstania obowiązku podatkowego albo gdy wspólne opodatkowanie pozwoli na wyłączenie części dochodu z wyższej stawki podatkowej (czyli zamiast 32% dochód zostanie opodatkowany stawką 18%). Właśnie w takich przypadkach wspólne opodatkowanie przynosi najbardziej wymierne korzyści.

W przypadku natomiast osób samotnie wychowujących dzieci, podatek jest określony w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, a więc obciążenie podatkowe można zmniejszyć w sposób podobny do wspólnego rozliczenia małżonków.

Aby jednak nie było zbyt kolorowo, trzeba zaznaczyć także minus tej formy opodatkowania. Do jej cech negatywnych niewątpliwie należy zaliczyć konieczność opodatkowania wyższych dochodów wysoką stawką podatkową (32%) i brak kwoty zmniejszającej przy dochodach powyżej 127 000 zł.

Zalety Wady
  • możliwość potrącenia kosztów uzyskania przychodów
  • możliwość skorzystania z pełnego katalogu ulg podatkowych
  • możliwość rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • konieczność opodatkowania wyższych dochodów wysoką stawką podatkową (32%) i brak kwoty wolnej przy przychodach powyżej 127.000 zł

Podatek liniowy

Istotą podatku liniowego jest to, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności gospodarczej podatnik opłaca podatek dochodowy według jednej, stałej stawki 19 %. Jeżeli podatnik zdecyduje się na opodatkowanie jednej formy prowadzenia działalności gospodarczej podatkiem liniowym, to inne nie mogą już być opodatkowane według skali podatkowej. W takim przypadku wybór podatku liniowego dotyczy wszystkich form jej prowadzenia.

Ogromnym atutem opodatkowania w formie podatku liniowego jest niska stawka podatku do wysokich dochodów. Zatem w przypadku osiągania dochodów, które przy skali podatkowej wiązałyby się z podatkiem w wysokości 32%, warto zastanowić się nad przejściem na podatek liniowy.

Do minusów tej formy opodatkowania należy to, że podatnik obliczając podatek, nie może skorzystać z wielu odliczeń. Podatnicy osiągający dochody z różnych źródeł przychodów powinni jednak brać pod uwagę, że wybierając podatek liniowy, nie muszą tracić odliczeń, ponieważ mogą je odliczyć od dochodu lub podatku z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych, np. ze stosunku pracy.

W tej formie opodatkowania można odliczyć od dochodu jedynie straty z lat ubiegłych oraz składki na ubezpieczenia społeczne, a od wyliczonego podatku liniowego mogą odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Zalety Wady
  • stała stawka podatku 19%, niezależna od uzyskanego dochodu
  • możliwość odliczenia od przychodów, kosztów ich uzyskania
  • brak możliwości skorzystania z dużej części odliczeń
  • brak możliwości rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem
  • brak możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek

Ile wynosi podatek według określonej formy opodatkowania?

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Podatnik osiąga przychody wyłącznie z działalności gospodarczej. Planuje rozliczać się indywidualnie. Nie korzysta z ulg podatkowych, z wyjątkiem odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne (zakładana kwota 2200zł) oraz od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne (zakładana kwota 3000zł)

Ryczałt

Jego przychód wynosi 80 000zł. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne przychód będzie wynosił 77 800zł Przy zastosowaniu stawki 8,5% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3613zł (77 800 x 8,5% – 3000zł). Przy zastosowaniu stawki 17% ryczałt wyniesie już 10226 zł (77 800zł x 17% – 3000zł).

Skala podatkowa

Załóżmy, że koszty uzyskania z tej działalności kształtują się na poziomie 30% osiąganych przychodów (wskaźnik niski). Oznacza to, że koszty te wynosiłyby rocznie 24 000zł (80 000zł x 30%). Dochód z takiej działalności wyniesie zatem 56 000zł, a po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne 53 800zł.

Podatek obliczony na zasadach ogólnych wyniósłby w 2017 r. 6128 zł po zaokrągleniu ((53 800 zł x 18%– 556,02) – 3000zł).

Podatek liniowy

Przy podatku liniowym podatek wyniósłby 7222 zł (53 800 zł x 19% – 3000zl).

Jak widać przy powyższych założeniach najkorzystniej wypada ryczałt według stawki 8,5%. Podsumowując – zasady ogólne są dogodniejsze od podatku liniowego dla przedsiębiorców, którzy przewidują, że ich dochód będzie mieścił się w pierwszym przedziale skali (stawka 18%). Natomiast przejście w drugi próg skali spowoduje, że ten sposób opodatkowania wypadnie blado na tle każdej innej formy.

Podatnicy powinni także rozważyć, czy będą korzystać z różnego rodzaju ulg, które mogą w istotny sposób wpłynąć na pomniejszenie podatku. Jeśli przewidują taką możliwość, to muszą brać pod uwagę, że są one w dużej części odliczane przy dochodzie opodatkowanym na zasadach ogólnych albo przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Podkreślam, że wybór formy opodatkowania nie należy do najprostszych i aby był on najkorzystniejszy, należy przeanalizować wiele czynników, ponieważ dla różnych przedsiębiorców zestawienie wszystkich okoliczności może przedstawiać się inaczej. Zapraszam do dzielenia się waszymi uwagami na powyższy temat.

podatek liniowy, ryczałt, skala podatkowa

Photo by GotCredit | CC BY

2017-11-21T12:08:11+00:00

About the Author:

Prawnik, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa podatkowego.

Leave A Comment