Czym jest zakaz konkurencji?

Zakaz konkurencji to umowne zobowiązanie pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Pracownik w czasie jego trwania nie  będzie zatrudniony w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy.

Prawo pracy wyróżnia dwa rodzaje zakazu konkurencji:

  1. pierwszy z nich to zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy,
  2. drugi z nich to zakaz, który może obowiązywać pracownika po ustaniu stosunku pracy.

Kiedy pracodawca może zakazać prowadzenia działalności konkurencyjnej pracownikowi ?

Pracodawca po ustaniu stosunku pracy  może zakazać prowadzenia działalności konkurencyjnej  pracownikowi, który posiada dostęp do szczególnie ważnych informacji i których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Szczególnie ważna informacja”

Co oznacza pojęcie „szczególnie ważnych informacji”? Pod pojęciem „szczególnie ważnych informacji” rozumiemy informacje techniczne, technologiczne, handlowe, a także organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których zostały podjęte przez podmiot gospodarczy, działania niezbędne w celu zachowania ich poufności.

Do informacji „szczególnie ważnych”, zaliczymy nie tylko te informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale również te mające istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które pracownik powziął w związku ze swoim zatrudnieniem. W sytuacji, gdy pracodawca po zawarciu umowy o zakazie konkurencji uważa, iż pracownik tak naprawdę nie miał dostępu do szczególnie ważnych informacji, to takie stwierdzenie nie daje pracodawcy prawa do jednostronnego rozwiązania umowy.

Odszkodowanie pracownika za lojalność wobec pracodawcy

Należy mieć świadomość, że prawo zabezpiecza osoby, które podpisały umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowę tego typu zawiera się na czas określony. Przykładowo może ona trwać pół roku po ustaniu stosunku pracy. Dodatkowo pracodawca musi również zobowiązać się do wypłaty odpowiedniego odszkodowania. Jego wysokość nie może być niższa od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez cały okres obowiązywania zakazu konkurencji.

2017-02-20T20:24:58+00:00

About the Author:

Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i spółek handlowych.

Leave A Comment