5 powodów, dla których warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bez wątpienia najpopularniejszą formą prawną prowadzenia firmy w Polsce – zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej. Zastanawiałeś się może z czego to wynika? Dlaczego to nie spółki osobowe tj. spółka jawna czy komandytowa nie dzierżą palmy pierwszeństwa? Co takiego odpowiada za popularność właśnie tego wehikułu inwestycyjnego?

W dzisiejszym artykule dowiesz się o 5 kluczowych czynnikach decydujących o przewadze spółki z o.o. Pamiętaj, że jest to moja subiektywna ocena, poparta doświadczeniem zawodowym i może odróżnić się od Twojej.

1. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników

Sama nazwa spółki może być w tym zakresie nieco myląca, gdyż ponosi ona pełną odpowiedzialność, całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania. Natomiast zgodnie z kodeksem spółek handlowych za zobowiązania te nie odpowiadają jej wspólnicy (tylko do wysokości wniesionych wkładów). W związku z tym, bliższa prawdy byłaby nazwa: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wspólników”.

Wracając do sedna sprawy, to właśnie ochrona majątku wspólników przed odpowiedzialnością za długi spółki jest jedną z największych zalet tejże spółki. Należy jednak pamiętać, że na etapie zakładania spółki – po podpisaniu umowy spółki, a przed jej rejestracją – wspólnicy mogą ponosić odp. całym swoim majątkiem osobistym. Co więcej, gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu to w takim wypadku co do zasady odpowiada całym swoim majątkiem osobistym.

2. Rozdział właścicieli od zarządzania

Konstrukcja spółki, w której istnieją organy obligatoryjne tj. zgromadzenie wspólników oraz zarząd, umożliwia wspólnikom zainwestowanie posiadanego kapitału i przekazanie go w zarząd wykwalifikowanym menedżerom. Dzięki temu ich majątek osobisty jest chroniony, a swój czas mogą przeznaczyć na realizację innych zadań. Oczywiście nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zatrudnienie profesjonalistów, zwłaszcza na początku działalności firmy.

Trzeba jednak zauważyć, że podział ten ma jeszcze szereg innych zalet. W przypadku, gdy poszukujemy inwestora do naszego przedsięwzięcia, to mamy np. możliwość podniesienia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów i zaproponowanie ich objęcia w zamian za wkład pieniężny. Dzięki temu inwestor otrzymuje prawa udziałowe w spółce, a przedsiębiorca niezbędne środki do dalszego rozwoju swojej działalności. Właśnie w taki sposób działa większość funduszy typu venture capital.

3. Swobodny obrót udziałami w spółce

Zastosowanie przez ustawodawcę konstrukcji kapitału zakładowego w sp. z o.o. pozwala na obrót posiadanymi prawami w obrocie gospodarczym.  Jeżeli w umowie spółki nie znajdują się postanowienia ograniczające ich zbywalność, to wspólnik będzie mógł swobodne dysponować ich losem np. zbyć na rzecz podmiotu trzeciego, ustanowić na nich użytkowanie itp.

Jednak ten kij ma dwa końce. Ustawodawca uprawnia wspólników do wprowadzenia odpowiednich postanowień, zmieniających zakres tej swobody np. prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, obowiązek uzyskania zgody zarządu itp. W rezultacie zakres swobody może ulec zmniejszeniu. Powyższe ograniczenia są jednak najczęściej związane z obrotem udziałami związanymi ze szczególnymi uprawnieniami np. prawem do wyższej dywidendy czy prawem do wyboru członka zarządu lub rady nadzorczej.

4. Dziedziczenie udziałów

Kolejnym powodem, wartym do wzięcia pod uwagę w dłuższej perspektywie jest kwestia dotycząca spadkobrania udziałów w spółce. Obecne regulacje prawe pozwalają na bezproblemowe przejmowanie udziałów po spadkobiercach. Są to bowiem prawa majątkowe, podlegające dziedziczeniu jak wszystkie inne. Jest to niezwykle doniosłe, zwłaszcza na gruncie problemów przedsiębiorstw rodzinnych, często prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie adekwatne regulacje nie istnieją.

Podobnie jak w przypadku dyspozycji udziałami, tutaj także ustawodawca wprowadza możliwość określenia ww. kwestii w sposób odmienny w samej umowie spółki. W rezultacie wspólnicy mogą ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W takim przypadku trzeba jednak określić warunki spłaty pod rygorem bezskuteczności takich postanowień.

5. Możliwość ustanowienia zastawu na udziałach

Zgadza się, będąc właścicielem udziałów w spółce z o.o. przysługuje Ci uprawnienie do ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu. Może on posłużyć jako zabezpieczenie Twojego kredytu w banku lub wobec jakiegokolwiek innego wierzyciela. Pamiętaj, że kodeks spółek handlowych wymaga, żeby umowa zastawnicza została zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Niekiedy konieczna może być także zgoda jednego z organów spółki.

Pamiętaj, że spółka z o.o. obecnie może zostać założona w spósób tradycyjny – poprzez wizytę u notariusza (ze wzgledu na wymóg zachowania formy aktu notarialnego dla umowy spółki) lub z użyciem sieci Internet, w tzw. trybie S-24. Drugi ze wspomnianych sposób jest szybszy i tańszy, jednak daje tylko ograniczone pole modyfikacji samej umowy (możliwość wyboru kilku z przykładowych wzorów postanowień zamieszczonych w na ministerialnym portalu).

Zastanawiając się nad wyborem konkretnej szaty prawnej dla swojej działalności zwróć szczególną uwagę na cel jaki chcesz przez to osiągnąć, jak w przyszłości będziesz mógł wykorzystać możliwości płynące z danej konstrukcji np. emisja obligacji, połączenie z inną spółką itp. Konieczne jest także przeanalizowanie kosztów funkcjonowania konkretnych wehikułów – podatki, księgowość, obsługa prawna.

Twoim zdaniem, który z powyższych punktów decyduje o popularności tej spółki? Może masz jakieś własne przemyślenia na ten temat? Pisz śmiało w komentarzach.

 

2017-01-16T20:45:30+00:00

About the Author:

Prawnik, specjalista ds. prawa spółek handlowych i restrukturyzacji.

Leave A Comment